Renginių nėra.
Straipsnis apie VPS parengimą

 

 

 

Parengta Jonavos miesto vietos plėtros strategija 2023–2029 m.

 

Jonavos vietos veiklos grupė, siekdama spręsti miesto gyventojų ekonomines ir socialines problemas, parengė Jonavos miesto vietos plėtros strategiją (VPS) 2023–2029 metams. Strategijos įgyvendinimui iškeltas konkretus tikslas – gerinti Jonavos miesto gyventojų socialinę-ekonominę (socioekonominę) padėtį, skatinant aktyvų bendruomenės dalyvavimą, gyventojų užimtumą, jų verslumą, socialinių paslaugų teikimą. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, iškelti du uždaviniai, numatyti atitinkami veiksmai, padėsiantys juos išspręsti.

Pirmas uždavinys – plėtoti Jonavos mieste teikiamas socialines paslaugas ir stiprinti socialinę įtrauktį bendruomenėje. Gerai ir teisingai jį atlikti padės šie veiksmai:

1) gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų užtikrinimas, plėtojant esamas ir kuriant naujas;

2) bendruomenės inicijuojamų socialinių veiklų vykdymas, stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje (socialinės dirbtuvės, savitarpio pagalbos grupės, kt.);

3) socialinio verslo plėtra.

Antruoju uždaviniu numatoma gerinti gyventojų ekonominę situaciją, įgyvendinant veiklas, skatinančias jų verslumą ir reintegraciją į darbo rinką. Šis uždavinys bus sprendžiamas dviem veiksmais:

1) reintegruojant į darbo rinką asmenis, netekusius darbinių įgūdžių;   

2) skatinant ir įgyvendinant bendruomenės narių verslumo iniciatyvas įvairiomis formomis, pvz., teikiant informaciją, konsultuojant, organizuojant mokymus, kūrybines dirbtuves ir t. t.

VPS parengta įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Jonavos miesto vietos plėtros strategijos 2023–2029 m. parengimas“ Nr. 11-001-T-0024. Strategijos iškeltas tikslas, uždaviniai bei veiksmai atitinka 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ bei 4.9 uždavinį  „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį, vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

VPS rengimo metu analizuoti įvairūs oficialūs duomenų šaltiniai (Valstybės duomenų agentūra, Jonavos r. savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių institucijų administraciniai dokumentai ir ataskaitos, Lietuvos Respublikos įvairių ministerijų teikiami duomenys ir kt.). Vadovaujantis minėtais šaltiniais, atlikta Jonavos miesto poreikių ir galimybių bei strateginio planavimo modelio (SSGG) analizė, kuri atskleidžia miesto stiprybes ir galimybes, grėsmes ir silpnybes. Tai padės spręsti iškeltus uždavinius ir siekti strategijos tikslo. Rengiant VPS, atsižvelgta į Jonavos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2027 metų bei 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planą.

VPS rengimo metu buvo atlikta reprezentatyvi Jonavos miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausa, bendradarbiaujama su vietos valdžios, nevyriausybinių organizacijų (NVO) bei viešojo sektoriaus atstovais.

 

Informaciją apie Jonavos miesto vietos plėtros strategiją 2023–2029 m rasite čia:

 

Jonavos vietos veiklos grupės inf.

 

 

 

 

 

 

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010