Renginių nėra.
Jonavos miesto VVG 2023-2029 m VPS parengimas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dėl Jonavos miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. parengimo viešas pristatymas gyventojams


DĖMESIO

Jonavos vietos veiklos grupė kviečią vietos gyventojus ir organizacijas į viešas konsultacijas, dėl Jonavos miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m parengimo projekto (toliau - VPS) gali teikti pasiūlymus ir pastabas elektroniniu paštu jonava.vvg@gmail.com; telefonu 8 683 86575; 8 616 71312 ar atvykti į VVG biurą darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

informacijos apie 2023-2029 VPS projektą rasite čia:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekto pavadinimas: Jonavos miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m parengimas

Projekto tikslas - Parengti Jonavos miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategiją

Projekto tikslinė grupė - Jonavos miesto gyventojai ir juos vienijančios organizacijos, verslo ir vietos valdžios atstovai, pareiškėjo valdymo organų atstovai ir darbuotojai

Trukmė 06/2023 - 11/2023

Projekto vertė 9 999,99 Eur

ES finansavimas 8 499,99 Eur

 

Projektu sprendžiamos problemos 

Jonava – miestas įsikūręs centrinėje Lietuvos dalyje, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir Kauno regionui, Jonavos rajono savivaldybės centras. Jonava pasižymi aukštu pramonės potencialu su išvystyta žemųjų technologijų pramone bei patrauklia vieta užsienio investicijoms, išvystytu smulkiu ir vidutiniu verslu. Tačiau nepaisant esamų verslo galimybių ir teigiamų tam tikrų socialinės aplinkos tendencijų, Jonava susiduria su nedarbo problema, neigiamos natūralios gyventojų kaitos, senėjančios visuomenės iššūkiais, sąlygojančiais tam tikrų (ypač mažiau galimybių turinčių gyventojų grupių) socialinę ir ekonominę atskirtį.

2021 m gyventojų surašymo duomenimis, Jonavos mieste gyveno 27.381 gyventojas, t. y. 1650 arba 5,67 proc. gyventojų mažiau nei 2015 m., medianinis gyventojų amžius siekė 45 metai, kai Kauno apskrityje jis 44 m., o visoje Lietuvoje 43, o demografinės senatvės koeficientas 2022 m. siekė net 142 (kai šalyje 134 ir yra stebimas ypač ženklus jo pokytis nuo 2015 m. (Jonavoje paliko nuo 114, šalyje nuo 129). Nedarbo lygis Jonavos r. savivaldybėje buvo 15,7 proc., kai Kauno apskrityje 13,5 proc., o šalyje 13 proc. Užimtų gyventojų savivaldybėje taip pat mažiau nei Kauno apskrityje ir šalyje, atitinkamai 50,3 proc., 53,3 proc. ir 52,9 proc. Tuo tarpu socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, Jonavos r. savivaldybėje gerokai didesnis – 43, o Kauno apskrityje ir šalyje atitinkamai 22 ir 24.

Todėl siekiant spręsti pagrindines darnios miesto plėtros problemas ir iššūkius bei prisidėti prie socialinės ir ekonominės integracijos didinimo Jonavoje, ketinama įgyvendinti projektą „Jonavos miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. parengimas“, kurios pagrindinis rezultatas - parengta Jonavos miesto vietos plėtros strategija 2023-2029 m.

Rengiamo projekto tikslai atitinka 2021–2027 metų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“, nes rengiama vietos plėtros strategija užtikrins tvarią Jonavos miesto socialinę ir ekonominę plėtrą. Projekto veiklos atitinka 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nustatytiems reikalavimams dėl HP ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi. Visoms suinteresuotoms šalims bus sudarytos sąlygos dalyvauti diskusijose, teikti pasiūlymus, pareikšti savo nuomonę dalyvaujant apklausoje.

Rengiant Jonavos miesto vietos plėtros strategiją visų pirma bus atlikta teritorijos situacijos analizė, nustatyti svarbiausi socialinei, ekonominei, demografinei teritorijos plėtrai įtaką darantys veiksniai, jų tendencijos. Siekiant įtraukti vietos gyventojus į strategijos rengimą, bus atliekama gyventojų apklausa apie jų poreikius, nuomonę dėl pagrindinių vietos problemų ir galimų sprendimų. Paskui bus atliekama teritorijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Viso proceso metu vyks konsultacijos su įvairiomis skirtingų gyventojų grupėmis ar juos vienijančiomis organizacijomis, taip pat verslo ir vietos valdžios atstovais. Vietos organizacijos bus kviečiamos teikti projektinius pasiūlymus identifikuotoms vietos problemoms spręsti.

 

Atsakingas už publikaciją Jonavos vietos veiklos grupė

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010