Renginių nėra.
Statutes

PATVIRTINTA

2009 m. liepos mėn. 22 d. Visuotiniame narių susirinkime

Protokolo Nr. 2009/07/22-1

ĮREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

2009 M. SPALIO 29 D., KODAS: 3001 14900   

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

1. Pavadinimas – Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, toliau vadinama "Asociacija".

2. Teisinė forma – Asociacija.

3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, galinti savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

4. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Įstatais.

5. Asociacijos buveinė: Žeimių g. 15-309, Jonava, Jonavos r. sav.

6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų.

 

II. VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

8. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai - pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti kaimo plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Jonavos rajono savivaldybėje, tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo bei gynimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus, tame tarpe, tačiau neapsiribojant, žemiau išvardintais:                                                                                    

  8.1. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

  8.2. ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti kaimo vietovių plėtrai;

  8.3. skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

  8.4. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

  8.5. parengti Jonavos rajono savivaldybės kaimo plėtros strategijas;

  8.6. organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;

  8.7. organizuoti ir teikti paramą kaimo plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

  8.8. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

  8.9. įstoti į kitas Asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams;

  8.10. tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.

9. Asociacijos veiklos rūšys:

    58. Leidybinė veikla;

    18.12. Kitas spausdinimas;

    79.90. Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla;

    79.11. Kelionių agentūrų veikla; 

    79.12. Ekskursijų organizatorių veikla;

    64.20. Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla;

    64.30. Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla;

    64.99. Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą;

    63.11. Duomenų apdorojimao, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; 

    62.01. Kompiuterių programavimo veikla;

    58.19. Kita leidyba;

    58.29. Kita programinės įrangos leidyba;

    63.11. Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla;

    69.2. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais; 

    73.2. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

    70.22. Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;

    73.1. Reklama;

    82. Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla;

    85.32. Techninis ir profesinis vidurinis mokymas;

    85.5. Kitas mokymas;

    88. Nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

    94.1. Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla;

    94.9. Kitų narystės organizacijų veikla.

10.Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus, išskyrus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai tai draudžia.  

11. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licenzijuojama, Asociacija gali verstis tik gavusi atitinkamas licenzijas ar leidimus.

 

III. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

12. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

  12.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

  12.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

  12.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

  12.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevyriausybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų kaimo plėtros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams įgyvendinti;

  12.5. turėti atsiskaitomąją bei valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio kredito įstaigose.

  12.6. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

  12.7. įstatymų nustatyta tvarka reorganizuotis, steigti padalinius;

  12.8.prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;

  12.9. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar jų nepažeidžiančias teises.

13. Asociacija privalo:

  13.1 efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

  13.2. vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

  13.3. teikti finansinę ir statistinę informaciją Asociacijos nariams, jeigu jie to reikalauja;

  13.4. naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos tiekėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;

  13.5. mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

  13.6. padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

14. Asociacija gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

 IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Asociacijos nariai turi šias teises:

  15.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos susirinkime;

  15.2. rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos renkamus organus;

  15.3. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą ir lėšų panaudojimą, naudotis visomis   Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

  15.4. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;

  15.5 bet kada išstoti iš Asociacijos, tačiau tokiu atveju jo sumokėti stojamasis įnašas ir nario mokestis, kitos Asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Asociacijai perduotas turtas yra negrąžinami;

  15.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

16. Asociacijos nario pareigos:

  16.1. laikytis šių Įstatų ir Asociacijos susirinkimo sprendimų;

  16.2. mokėti Asociacijos susirinkimo nustatytą nario mokestį;

 

V. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

17. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma atskiru     Asociacijos susirinkimo patvirtintu nutarimu.

 

 VI. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

18. Asociacijos nariais gali būti savanoriškai į Asociaciją įstoję juridiniai ir/ar fiziniai asmenys.

19. Nariai priimami pateikus prašymą Asociacijos valdybos vardu. Artimiausio, po prašymo pateikimo dienos, Asociacijos valdybos posėdžio metu turi būti priimtas sprendimas dėl priėmimo į narius. Apie priimtą sprendimą Asociacijos valdyba praneša prašymo pateikėjui per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo, registruotu ar elektroniniu laišku. Asmuo, kurio prašymas patenkintas, sumoka stojamąjį įnašą ir jam išduodamas narystę patvirtinantis dokumentas.

20. Narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs Asociacijos valdybai. Tokio nario išstojimą iš Asociacijos tvirtina Asociacijos valdyba.

21. Asociacijos nariai, nesilaikantys Asociacijos įstatų ar kitų Asociacijos teisės aktų arba be pateisinančios priežasties nesumokėję nario mokesčio, Asociacijos susirinkimo sprendimu išbraukiami iš Asociacijos narių sąrašo.

 

   VII. ASOCIACIJOS SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, NARIŲ DALYVAVIMO TVARKA.

22. Asociacijos susirinkimas (toliau - Susirinkimas) yra visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

23. Tik Susirinkimas turi teisę:

  23.1. papildyti ir keisti Asociacijos įstatus;

  23.2. nustatyti Asociacijos valdybos narių skaičių;

  23.3. rinkti ir atšaukti Asociacijos valdybos narius, Asociacijos pirmininką, bei revizorių;

  23.4. nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

  23.5. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;

  23.6. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo);

  23.7. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

24. Susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą tai nepriskirta Asociacijos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo funkcijos.

25. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir sprendžiamojo balso teisę turėti visi Susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.

26. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ½ visų Asociacijos narių.

27. Jei Susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas.

28. Susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

29. Per 4 mėnesius po kalendorinių metų pabaigos Susirinkimo metu tvirtinama Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė ir veiklos ataskaita.

30. Susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

31. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos valdyba, pirmininkas, revizorius ar ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.

32. Pranešimas apie šaukiamą Susirinkimą įteikiamas kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki Susirinkimo dienos, išskyrus atvejus, kai visi Asociacijos nariai raštiškai sutinka, kad Susirinkimas šaukiamas nesilaikant aukščiau nurodytų terminų. Registruotam laiškui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefaksu ar elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą.

33. Pranešime turi būti nurodytas Asociacijos pavadinimas, buveinė, kodas, Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas), Susirinkimo darbotvarkė ir Susirinkimą inicijavę bei sprendimą sušaukti Susirinkimą priėmę Asociacijos organai.

34. Jeigu Susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį Susirinkimą turi būti pranešta šių Įstatų 33 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki pakartotinio Susirinkimo dienos.

35. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "uŽ" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t. y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 36 straipsnyje nustatytus atvejus.

36. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl asociacijos įstatų keitimo, dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

37. Susirinkimas protokoluojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                                                                                                                                 

VIII. VALDYMO ORGANAI

38. Asociacijoje sudaromi šie valdymo organai:

  38.1. Asociacijos valdyba

  38.2. Asociacijos pirmininkas.

39. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja revizorius.

40. Konkretiems klausimams spręsti ar funkcijoms atlikti Asociacijoje susirinkimo, valdybos ar pirmininko sprendimu gali būti sudaromos specialios grupės, kurioms suteikiamos tam tikros grupę sudariusio organo ar valdymo organo teisės.

 

IX. ASOCIACIJOS VALDYBA

41. Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

42. Valdybą 2 (dvejų) metų kadencijai renka Susirinkimas.

43. Valdyba sudaroma iš Susirinkimo išrinktų dvylikos Asociacijos narių. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys - asociacijos nariai ir asociacijos narių - juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

44. Asociacijos darbuotojai gali būti Valdybos nariais.

45. Susirinkimas turi teisę atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus kadencijai.

46. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs prieš 14 dienų  Asociaciją.

47. Valdybos kompetencija:

  47.1. Valdyba svarsto ir tvirtina, bei pateikia Susirinkimui aprobuoti Asociacijos veiklos programą.

  47.2. Valdyba įgyvendina Susirinkimo aprobuotą Asociacijos veiklos programą, vykdo kitus Susirinkimo priimtus sprendimus;

  47.3. Valdyba Įstatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir laiku šaukia Susirinkimus, rengia Susirinkimo darbotvarkę;

   47.4. Valdyba teikia Susirinkimui tvirtinti Asociacijos dokumentų projektus, kuriuos pagal šiuos Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi priimti ar patvirtinti Susirinkimas;

  47.5. Valdyba teikia Susirinkimui tvirtinti kandidatus Asociacijos pirmininko ir revizoriaus pareigoms užimti;

  47.6. Valdyba analizuoja ir tvirtina Asociacijos pirmininko Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka parengtą Asociacijos veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę ir teikia jas Susirinkimui tvirtinti.

  47.7. nustato Asociacijos finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, išklauso ir įvertina revizoriaus patikrinimo rezultatus, imasi priemonių revizoriaus nustatytiems trūkumams ir pažeidimams pašalinti;

  47.8. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

  47.9. svarsto klausimus dėl Asociacijos turto ir lėšų įgijimo, naudojimo, valdymo ir disponavimo, prievolių užtikrinimo turtu ar lėšomis, kiek tai numato šie įstatai;

  47.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų, atstovybių ar Asociacijos filialų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

  47.11. tvirtina Asociacijos atstovybių ar filialų nuostatus;

  47.12. vykdo iš dalies ar visiškai Asociacijos lėšomis finansuojamų projektų atranką;

  47.13. nustato Asociacijos vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus;

  47.14. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma konfidencialia. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos respublikos įstatymus turi būti vieša.

  47.15. Valdyba turi teisę priimti sprendimą dėl kai kurių savo funkcijų delegavimo Asociacijos pirmininkui.

48. Valdybai vadovauja Asociacijos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas, jiems negalint, kitas Valdybos išrinktas narys.

49. Valdybos posėdžiai šaukiami Asociacijos pirmininko sprendimu, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Valdybos posėdyje paprastai pirmininkauja Asociacijos pirmininkas.

50. Valdyba gali priimti sprendimus posėdžio darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja  ½ Valdybos narių.

51. Valdybos sprendimui priimti reikalinga 2/3 posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.

 

X. ASOCIACIJOS PIRMININKAS

52. Asociacijos pirmininkas (toliau – Pirmininkas) - vienasmenis valdymo organas.

53. Pirmininką 2 (dvejų) metų kadencijai renka ir atšaukia Susirinkimas. Asmuo laikomas išrinktu Pirmininko pareigoms eiti, jei už jį balsuoja daugiau kaip 2/3 dalyvaujančių Susirinkime Asociacijos narių.

54. Pirmininko kompetencija:

  54.1. Pirmininkas organizuoja Valdybos veiklą.

  54.2. Valdybai pritarus, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

  54.3. Pirmininkas veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienasmeniškai sudaryti sandorius bei atstovauti Asociaciją valdžios ir valdymo organuose, teisme, arbitraže, o taip pat atstovauja Asociacijos interesus ir palaiko dalykinius ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio kaimo plėtros Asociacijomis, politinėmis partijomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis ir institucijomis;

  54.4. Pirmininkas atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;

  54.5. Pirmininkas tvarko ir atsako už tinkamą Asociacijos lėšų panaudojimą bei turi teisę pasirašyti finansinius dokumentus;

  54.6. Pirmininkas parengia Asociacijos finansinę atskaitomybę ir Asociacijos veiklos ataskaitą bei teikia jas Valdybai svarstyti. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

  54.6.1.  informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant Įstatuose numatytus veiklos tikslus;

  54.6.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

  54.6.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

  54.6.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

  54.7. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.

  54.8. Pirmininkas teikia Valdybai pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos tobulinimo;

  54.9. Pirmininkas Susirinkimo, Valdybos ar revizoriaus prašymu teikia jiems su Asociacijos veikla susijusią informaciją ir dokumentus;

  54.10. Pirmininkas šių Įstatų nustatyta tvarka organizuoja ir skelbia viešos informacijos paskelbimą.

55. Pirmininkas, valdybai pritarus, turi teisę deleguoti dalį savo funkcijų pirmininko pavaduotojui arba kitam asmeniui.

56. Pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas.

 

X. REVIZORIUS

57. Asociacijos finansinės veiklos kontrolės organas yra revizorius (toliau - Revizorius).

58. Revizoriumi gali būti fizinis arba juridinis asmuo – Asociacijos narys, jei jis tuo pačiu metu nėra kito Asociacijos valdymo organo narys.

59. Revizorių 2 metų kadencijai skiria (renka) arba atšaukia Susirinkimas. Asmuo laikomas išrinktu Revizoriaus pareigoms eiti, jei už jį balsuoja daugiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių.

60. Revizoriaus kompetencija:

  60.1. Revizorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą;

  60.2. Revizorius prižiūri Asociacijos sandorių ir Susirinkimo bei valdymo organų sprendimų vykdymą;

  60.3. Revizorius ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Asociacijos finansinės veiklos, sandorių, Susirinkimo bei valdymo organų, administracijos ir raštvedybos, patikrinimą, kurį įformina patikrinimo aktu ir pateikia jį Susirinkimui.

  60.4. Revizorius atlieka kitas Susirinkimo jam pavestas ir kitiems valdymo organams įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka nepriskirtas funkcijas.

 

XI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

61. Vieša Asociacijos informacija skelbiama Asociacijos buveinės patalpose įrengtuose stenduose, interneto tinklapyje, Jonavos rajono laikraščiuose “Naujienos”, “Jonavos kraštas”, kitose informacijos perdavimo priemonėse, jei Valdyba priima sprendimą, kad tokiose priemonėse viešą informaciją skelbti būtina.

62. Pranešimai apie šaukiamą Susirinkimą įteikiami Asociacijos nariams šių įstatų 33. punkte nustatyta tvarka.

 

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

63. Sprendimus įsteigti Asociacijos filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima Valdyba.

64. Sprendimu įsteigti Asociacijos filialą ar atstovybę nustatoma filialo ar atstovybės valdymo struktūra ir paskiriami valdymo organo nariai.

65. Sprendimą atšaukti filialo ar atstovybės valdymo organo narius iš pareigų priima Valdyba.

66. Sprendimą patvirtinti filialo ar atstovybės nuostatus priima Valdyba.

 

XIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

67. Susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Asociacijos Įstatus.

68. Įstatai keičiami Susirinkimo sprendimu 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

69. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo.

70. Asociacijos Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

XIV. ASOCIACIJOS VEIKLOS LAIKOTARPIS

71. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

 

XV. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

72. Asociacijos lėšas sudaro:

  72.1. stojamieji ir nario mokesčiai;

  72.2. pajamos iš vykdomos veiklos;

  72.3. skolintos lėšos;

  72.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos labdaringos lėšos bei turtas;

  72.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

  72.6. valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos valstybės ar savivaldybių remiamoms programoms įgyvendinti;

  72.7. kitos teisėtai gautos lėšos.

73. Asociacijos lėšos ir turtas Lietuvos Respublikos Asociacijų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka ir laikantis juose nurodytų apribojimų naudojamas Asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti.

74. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.

75. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžinamai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos pinigus turi laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ir kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos panaudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose nurodyta, tikslams.

76. Asociacija moka mokesčius valstybei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

77. Asociacijos veiklos kontrolę šių Įstatų ir Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų nustatyta tvarka atlieka Revizorius.

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

78. Šie Įstatai įsigalioja jų atitinkamo įregistravimo juridinių asmenų registre dieną. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais.

79. Asociacija pertvarkoma (reorganizuojama) ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 17 straipsnio ir šių Įstatų nuostatas.

 

 Įstatai pasirašyti 2009 m. liepos 22 d.

 

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo - Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkas Raimundas Volbergas

 (Vardas, pavardė, parašas)

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010