Renginių nėra.

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

bendrai finansuojamo projekto

Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0004

„Jonavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“ 

 

Jonavos miesto vietos plėtros strategija skirta spręsti Jonavos miesto nedarbo ir socialinės atskirties problemas bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, pasitelkiant bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios ryšius. Įgyvendinant strategiją bus siekiama konkrečių Jonavos miestui aktualių tikslų: (1) užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų plėtrą prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo, (2) gerinti Jonavos miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje skatinant neaktyvių ir darbingų gyventojų užimtumą ir didinant verslumo galimybes. Susitelkimas į socialinės integracijos didinimą apjungiant skirtingus sektorius prisidės prie neigiamų Jonavos miesto socialinių ir ekonominių tendencijų mažėjimo.

Projekto siekiamas rezultatas yra administruojama Jonavos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija.

Projekto tikslas - įgyvendinti Jonavos miesto vietos plėtros strategiją. Projekto uždavinys - pasirengti sėkmingai administruoti Jonavos miesto vietos plėtros strategiją.

Projekto veiklos:

1).Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas.

2) Vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena.

3) Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas.

4) Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas.

5) Miesto vietos veiklos grupės darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimas (mokymas, keitimasis su kitomis vietos veiklos grupėmis gerąja patirtimi)

Vietos plėtros strategija parengta įgyvendinant projektą ,,Jonavos miesto vietos plėtros strategijos rengimas“, kuris yra finansuojamas iš Europos Socialinio fondo, Valstybės biudžeto ir Jonavos vietos veiklos grupės lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.

 

Jonavos vietos veiklos grupė Jonavos miesto vietos plėtros strategija galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2016 - 2023 metus  Daugiau informacijos čia.

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010